Kain Syal Shanghai Motip Kereta Kuda Kencana Size 90 cm x 90 cm C137