Plastik Kiloan Transparan Serbaguna CKP Kharisma uk 12-25 1/2 kg W223